Dome House mẫu 01

Diện tích 120m2

Gồm tấm ghép thô kích thước 17x7x3.5

Bao gồm nội thất

Mô tả

Gồm tấm ghép thô kích thước 17x7x3.5

Bao gồm nội thất